Wersja obowiązująca z dnia

Nauczyciel (specjalista gimnastyki korekcyjnej) (Etatów: - )

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o naborze

stanowisko: nauczyciel – specjalista gimnastyki korekcyjnej

Burmistrz Miłakowa ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel – specjalista gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz Oddziału Przedszkolnego
w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Miłakowie.

Nabór realizowany w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

I.       Przedmiot naboru:

- nauczyciel – specjalista gimnastyki korekcyjnej – łącznie 608 godzin zajęć (średnio miesięcznie 4 godziny 4 razy w tygodniu)

Miejsce wykonywania pracy:  Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz Oddział Przedszkolny w Boguchwałach zlokalizowany w filii Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Boguchwały 47, 14-310 Miłakowo.

Wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres zatrudnienia: 27.10.2017r.-31.08.2019r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę/umowa cywilnoprawna.

I. Wymagania niezbędne:

1.  studia wyższe w zakresie gimnastyki korekcyjnej  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub zakład kształcenia nauczycieli
 w specjalności gimnastyka korekcyjna, lub studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
 w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub  zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/nauczycielki gimnastyki korekcyjnej, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub książeczką zdrowia,

3. Posiadanie 5 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi na terenie przedszkola, szkoły, poradni, ośrodka (punktu) wczesnego wspomagania.

III. Wymagania dodatkowe

 1. Referencje potwierdzające prowadzenie zajęć o tożsamej tematyce w ilości min. 200 godzin.
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Kreatywność,
 4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. Odporność na stres,
 6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość,  podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.
 7. Umiejętność obsługi komputera.
 8. Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, punktualność,
 9. Obowiązkowość rzetelność.

IV. Zakres wykonywanych zadań

1. Przygotowanie własnego programu realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem zasady równości szans na okres 27.10.2017r.-31.08.2019r.

2. Opracowanie i przygotowanie własnych materiałów do prowadzenia zajęć,

4. Opieka nad dziećmi,

5. Informowanie rodziców o postępach dzieci,

6. Dokonywanie ewaluacji  osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie,

7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

V. Wymagane dokumenty.

 1. CV wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 9. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą: „za zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składanych dokumentów.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 października 2017r. o godzinie 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pokój nr 13 przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Biuro projektu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”.

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23 października 2017 roku
w postępowaniu rekrutacyjnym na nauczyciel – specjalista gimnastyki korekcyjnej
w Przedszkolu w Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz w Oddziale Przedszkolnym w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 27 października 2017 r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 30 października 2017r.  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej , BIP - ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, BIP Miłakowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Wszelkich informacji  mailowych nt. naboru udziela Koordynator projektu Aneta Gołębiewska – Kądziela pod adresem: promocja@milakowo.eu oraz telefonicznych Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie, tel. 89-757-83-00

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia