Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Nauczyciel wychowania przedszkolnego (nauczyciel prowadzący - wychowawca) (Etatów: 1 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjny

Miejsce zatrudnienia: Oddział Przedszkolny w Boguchwałach, Boguchwały 47, 14-310 Miłakowo

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: NWPB

Informacje dodatkowe:

Burmistrz Miłakowa ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego do Oddziału Przedszkolnego w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Nabór realizowany w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Przedmiot naboru:

-nauczyciel prowadzący - wychowawca - 1 etat

-nauczyciel wspomagający wychowawcę -20/25 etatu .

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Przedszkolny w Boguchwałach zlokalizowany w filii Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Boguchwały 47, 14-310 Miłakowo.

Wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres zatrudnienia: 01.09.2017r.-31.08.2019r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz.400).
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub książeczką zdrowia,
 3. Posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze co najmniej 1 rok.

II. Preferowane

Status nauczyciel kontraktowy/dyplomowany

III. Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Kreatywność,
 3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 4. Odporność na stres,
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.
 6. Umiejętności artystyczno-techniczne.
 7. Umiejętność obsługi komputera.
 8. Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, punktualność,
 9. Obowiązkowość rzetelność.

IV. Zakres wykonywanych zadań

 1. Przygotowanie własnego programu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasady równości szans na okres 01.09.2017r.-31.08.2019r.
 2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17).
 3. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci: sportowych, plastycznych, organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej.
 4. Opieka nad dziećmi,
 5. Informowanie rodziców o postępach dzieci,
 6. Dokonywanie ewaluacji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie,
 7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

V. Wymagane dokumenty.

 1. CV wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 9. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą: „za zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składanych dokumentów.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 8 września 2017r. o godzinie 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pokój nr 13 przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo. Ofertę należy złożyć osobiście lub
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Biuro projektu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”.

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1 września 2017 roku w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Boguchwałach w filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 8 września 2017 r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 11 września 2017r. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej , BIP - ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

Informacja o naborze została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie, BIP Miłakowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16.

 

Wszelkich informacji mailowych nt. naboru udziela Koordynator projektu Aneta Gołębiewska – Kądziela pod adresem: promocja@milakowo.eu oraz telefonicznych Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie, tel. 89-757-83-00