Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 28.10.2020 r.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) oraz § 73 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miłakowo zwołujemy zdalne, wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia 28 października 2020 r. /środa/ o godzinie 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja na temat realizacji budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2020 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, obręb Roje, gmina Miłakowo;
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo;
  3. przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020–2035;
  5. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.