Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 56/1 o powierzchni 78,00 m2, położonej przy ul. Michała Kajki w Miłakowie oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 51/9 o powierzchni 279,00 m2, położonej przy ul. Michała Kajki w Miłakowie.

BURMISTRZ MIŁAKOWA
ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 56/1 o powierzchni 78,00 m2, położonej przy ul. Michała Kajki w Miłakowie.

Działka nr 56/1 została wydzielona z części ulicy Michała Kajki, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz posadowiony jest słup energetyczny A-O.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00013627/5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) upłynął 24.08.2020r.

oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 51/9 o powierzchni 279,00 m2, położonej przy ul. Michała Kajki w Miłakowie.

Działka nr 51/9 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Słabe warunki inwestycyjne ze względu na nieokreślony kształt działki oraz niekorzystne ukształtowanie terenu – skarpa. Przez działkę przebiega sieć gazowa.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00013541/8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) upłynął 24.08.2020r.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie, na rzecz jednego podmiotu. Przetarg, ze względu na ukształtowanie i wielkość nieruchomości oraz fakt iż wykorzystywane są do obsługi nieruchomości sąsiedniej o numerze działki 54, ograniczony został do właścicieli nieruchomości o numerze działki 54.

Cena wywoławcza                    8 100,00 zł

Wadium                                   1 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21, godz. 10:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż jest zwolniona z podatku vat.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2 238,00 zł.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem, iż są właścicielami nieruchomości oznaczonej numerem działki 54, w terminie do dnia 18.11.2020 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zamieszczona zostanie na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w terminie 20.11.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia 18.11.2020 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy – ust i nosa.

Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 10 lub 4 oraz pod nr telefonu (089) 757 83 46 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej  http://bip.milakowo.eu