Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi

Ogłoszono przez Paweł Łapa

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 275/50 położonej w miejscowości Gudniki, obręb Warkałki, gmina Miłakowo

BURMISTRZ   MIŁAKOWA

o g ł a s z a

 

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 275/50 położonej w miejscowości Gudniki, obręb Warkałki, gmina Miłakowo.

Przedmiot dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana o powierzchni 600,00 m2 z przeznaczeniem na cele rolne.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 3 lat.

 

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00026711/5.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego  w skali roku wynosi netto  120,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  10.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21,  godz. 9:00.

Ze względu na fakt, że więcej niż jedna osoba była zainteresowana dzierżawą ww. nieruchomości i osoby te złożyły wnioski o dzierżawę, przetarg został ograniczony do wnioskodawców.

Na dzień przed terminem przetargu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowana do przystąpienia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie się dowodem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo zwykłe). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatną dzierżawę. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego.

Do wylicytowanego czynszu rocznego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w szczególności koszty należności publicznoprawnych.

Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 25 lub pod nr telefonu (089) 757 83 45 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu.