Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 23.06.2020 r.

Na podstawie art. 15zzx. 1-3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz § 73 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miłakowo zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Miłakowie.  

Posiedzenie odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16 A. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Miłakowie na temat:
  • stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Miłakowo; • wykroczeń nieletnich z terenu gminy i formach ich zapobiegania.  
 4. Informacja Dyrektora Miłakowskiego Domu Kultury na temat:
  • sprawozdania finansowego MDK za rok 2019;
  • działalności świetlic wiejskich.
 5. Informacja w sprawie przygotowania do okresu letniego kąpieliska w Miłakowie.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miłakowo za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa wotum zaufania za 2019 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.;
  3. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. po zapoznawaniu się z:
   • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2019 r.;
   • sprawozdaniem finansowym;
   • informacją o stanie mienia Gminy Miłakowo;
   • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespołu Zamiejscowego w Elblągu;
   • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
  4. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości;
  5. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustalenia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą;
  7. sprzedaży mienia komunalnego;
  8. sprzedaży mienia komunalnego;
  9. sprzedaży mienia komunalnego;
  10. sprzedaży mienia komunalnego;
  11. sprzedaży mienia komunalnego;
  12. sprzedaży mienia komunalnego;
  13. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłakowo;
  14. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
  15. zmian w budżecie Gminy Miłakowo na 2020 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.