Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2020 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miłakowo § 104 ust. 1 zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjne j, które odbędzie się 2 7 maja 20 20 r . środa o godz. 1 6 .00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie. /Proszę o wejście do budynku Urzędu tylnymi drzwiami/.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Analiza sprawoz dania finansowego Gminy Miłakowo za 20 19 r. (bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miłakowo za 201 9 r.; bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 201 9 r.; rachunek zysków i strat jednostki za 201 9 r. oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 20 1 9 r.).
  5. Analiza sprawozd ania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miłakowo za 201 9 r.
  6. Wydanie opinii z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 201 9 r.
  7. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej i Regionalnej Izb y Obrach unkowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miłakowa.
  8. Zamknięcie obrad.

Załączniki: