Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469 ze zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Miłakowo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do siedziby Urzędu Miejskiego w Miłakowie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku kontroli do okazania będzie dowód potwierdzający wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz szamba.

Druki zgłoszenia są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie  (pok. nr 1)  lub  u sołtysów danej miejscowości oraz na stronie internetowej BIP Miłakowo w zakładce Ochrona środowiska.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Miłakowie pok. Nr 15,  listownie na adres: Urząd Miejski w Miłakowie,  ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą:  epuap.gov.pl   

Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Załączniki