Wersja archiwalna z dnia

Porządek Obrad XLV sesji zwyczajnej w dniu 30.06.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 559 ze zm.), § 29 Statutu Gminy Miłakowo

zwołuję

XLV sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 4. Zapytania, wolne wnioski.
 5. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Miłakowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz przygotowanie służb bezpieczeństwa do okresu letniego.
 6. Debata nad Raportem o stanie gminy Miłakowo za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa wotum zaufania za 2021 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
 3. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. po zapoznawaniu się z:
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miłakowo za 2021 r.;
 • sprawozdaniem finansowym;
 • informacją o stanie mienia gminy Miłakowo;
 • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespołu Zamiejscowego w Elblągu;
 • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 2. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miłakowie;
 3.  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miłakowo w roku szkolnym 2022/2023;
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 5. ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminny komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Miłakowo;
 6. zmiany uchwały Nr XLIV/296/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 7. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłakowo;
 8. zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Książnik na lata 2010-2025;
 9. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warkały na lata 2022-2030;
 10. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Henrykowo na lata 2022-2030;
 11.  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponary na lata 2022-2030;
 12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2022– 2035;
 13.  zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2022 rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki