Porządek Obrad XLV sesji zwyczajnej w dniu 30.06.2022

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia

Porządek Obrad XLV sesji zwyczajnej w dniu 30.06.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 559 ze zm.), § 29 Statutu Gminy Miłakowo

zwołuję

XLV sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 4. Zapytania, wolne wnioski.
 5. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Miłakowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz przygotowanie służb bezpieczeństwa do okresu letniego.
 6. Debata nad Raportem o stanie gminy Miłakowo za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa wotum zaufania za 2021 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
 3. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. po zapoznawaniu się z:
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miłakowo za 2021 r.;
 • sprawozdaniem finansowym;
 • informacją o stanie mienia gminy Miłakowo;
 • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespołu Zamiejscowego w Elblągu;
 • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 2. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miłakowie;
 3.  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miłakowo w roku szkolnym 2022/2023;
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 5. ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminny komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Miłakowo;
 6. zmiany uchwały Nr XLIV/296/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 7. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłakowo;
 8. zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Książnik na lata 2010-2025;
 9. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warkały na lata 2022-2030;
 10. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Henrykowo na lata 2022-2030;
 11.  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponary na lata 2022-2030;
 12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2022– 2035;
 13.  zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2022 rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki