Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 19 marca 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Załączniki

Treść aktu