Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki