Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 września 2018 roku

Numer aktu: XLV/305/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie do realizacji projektu konkursowego "Zmieniamy przyszłość" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2020. Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie" Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym