Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, dz. nr 223-9, ob. Raciszewo

Załączniki