Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr 0120-330/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2021-2035.

Załączniki