Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządki Obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Porządek Obrad XXV sesji zwyczajnej w dniu 29.10.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 29 Statutu Gminy Miłakowo zwołuję XXV sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie;
 4. Informacja Burmistrza z prac między sesjami;
 5. Zapytania, wolne wnioski;
 6. Informacja Burmistrza Miłakowa o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 8. Przedstawienie protokołu kontroli problemowej w Gminie Miłakowo,
  w zakresie realizacji inwestycji gminnej pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie;
 9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2020r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, obręb Roje, gmina Miłakowo;
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo;
 3. przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035;
 5. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki: