Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr 0120-285/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 października 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonej przez Burmistrza Miłakowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za pierwsze półrocze 2020 roku.

Załączniki