Wersja nieobowiązująca z dnia

I przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 004

Burmistrz Miłakowa

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 004

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

NIP 741-20-25-674

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 30.10.2020 roku do godz. 09:00.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Miłakowo

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki JELCZ 004– nie otwierać przed dniem 30 października 2020 roku, godz. 9:05”.

 1. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Sekretariacie pok. nr 15 lub pocztą tradycyjną ( decyduje data oraz godzina wpływu oferty )
 2. Okres związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Narad pok. Nr 21                   w dniu 30.10.2020 r. o godz. 9:05.

 1.  Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Samochód specjalny można obejrzeć pod adresem: Boguchwały 56, 14-310 Miłakowo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 695 672 458.

 1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
 1. Marka i typ – samochód ciężarowy, specjalny – pożarniczy marki JELCZ , model 004;
 1. Rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy:

Wyposażenie stałe:

- trwale zamontowana autopompa napędzana od skrzyni przekładniowej pojazdu, prawa strona z przodu pojazdu;

- trwale zamontowany zbiornik na wodę o pojemności 6600 litrów;

- trwale zamontowany zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 litrów;

- pomost dachowy  bez drabinki;

- schowek (lewa strona z przodu zbiornika);

- zawory wodne;

- sygnalizacja świetlna (3 lampy) i oznakowanie;

- przednia i dwie tylne lampy oświetlenie otoczenia.

 1. Nr identyfikacyjny VIN – SUJ004M00J9916749;
 2. Rok produkcji – 1988
 3. Dopuszczalna masa całkowita – 15 700 kg;
 4. Rodzaj paliwa –D;
 5. Pojemność/moc silnika – 11100 ccm, moc silnika (272 KM);
 6.  Przebieg – 7 805 km (wg wskazań licznika w dniu oględzin do wyceny)
 7.  Data pierwszej rejestracji – 05.05.1988
 8.  Data ważności badania technicznego –26.08.2021
 9.  Rodzaj zabudowy – zabudowa pożarnicza;
 1.  Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 1 000 zł brutto płatne gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 28.10.2020 r. (za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego).

Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwia udział w przetargu. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem ofert.

 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Cena wywoławcza oraz wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:

Cena wywoławcza – 10 900,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;
 2. Oferowane cenę i warunki jej zapłaty;
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. Dowód wniesienia wadium
 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 2.       Informacje dodatkowe:
 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i podpisaniu umowy sprzedaży lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gminy Miłakowo.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.