Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządki Obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Porządek Obrad XXIII sesji zwyczajnej w dniu 22.09.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 29 Statutu Gminy Miłakowo. zwołuję XXIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 22 września 2020 r. (wtorek) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami;
 4. Zapytania, wolne wnioski;
 5. Przedstawienie protokołu  kontroli problemowej w Miłakowskim Domu Kultury,
 6. Przedstawienie protokołu  kontroli inwestycji realizowanych w Gminie Miłakowo w 2020 roku,
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miłakowo na rok szkolny 2020/2021.;
  2. zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso; 
  3. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
  4. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zamknięcie obrad.

Załączniki: