Porządek Obrad XXII sesji zwyczajnej w dniu 25.06.2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XXII sesji zwyczajnej w dniu 25.06.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 29 Statutu Gminy Miłakowo oraz art. 15zzx. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) zwołuję XXII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Wystąpienie przedstawicieli Komisariatu Policji w Morągu.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz przygotowanie służb bezpieczeństwa do okresu letniego.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami;
 6. Zapytania, wolne wnioski;
 7. Debata nad Raportem o stanie gminy Miłakowo za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa wotum zaufania za 2019 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.;
 3. udzielenia Burmistrzowi Miłakowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. po zapoznawaniu się z:
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miłakowo za 2019 r.;
 • sprawozdaniem finansowym;
 • informacją o stanie mienia gminy Miłakowo;
 • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespołu Zamiejscowego w Elblągu;
 • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 1. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości;
 2. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustalenia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości;
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą;
 4. sprzedaży mienia komunalnego;
 5. sprzedaży mienia komunalnego;
 6. sprzedaży mienia komunalnego;
 7. sprzedaży mienia komunalnego;
 8. sprzedaży mienia komunalnego;
 9. sprzedaży mienia komunalnego;
 10. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłakowo;
 11. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
 12. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki