Porządek Obrad XVIII sesji zwyczajnej w dniu 12.03.2020

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XVIII sesji zwyczajnej w dniu 12.03.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję XVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 4. Zapytania, wolne wnioski;
 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłakowie za rok 2019;
 6. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019;
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Miłakowo; 
 2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłakowo na 2020 rok;
 3. przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miłakowo;
 4. sprzedaży mienia komunalnego;
 5. sprzedaży mienia komunalnego;
 6. dzierżawy mienia komunalnego;
 7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
 8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035;
 9. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 r.
 1. Interpelacje radnych;
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki