Porządek Obrad XV sesji zwyczajnej w dniu 19.12.2019

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XV sesji zwyczajnej w dniu 19.12.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję XV sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie;
 4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 5. Zapytania, wolne wnioski;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie
 1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024;
 2. przejęcia przez Gminę Miłakowo zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo
  w ciągu ulic powiatowych w latach 2020-2021;
 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035;
 5. uchwalenia budżetu Gminy Miłakowo na 2020 r.;
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
 3. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej w Miłakowie;
 4. dyskusja nad projektem budżetu;
 5. głosowanie nad projektem budżetu;
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
 2. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
 1. Interpelacje radnych;
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki