Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządki Obrad

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Porządek Obrad XIV sesji zwyczajnej w dniu 28.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję XIV sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. Firma PROMAG – wystąpienie przedstawiciela;
 4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
 5. Zapytania, wolne wnioski;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłakowo na 2020 r., oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Miłakowo na 2020 r.;
 2. rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok;
 3. sprzedaży mienia komunalnego;
 4. sprzedaży mienia komunalnego;
 5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłakowo;
 6. określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miłakowo;
 7. rozpatrzenia skargi mieszkańców Sołectwa Roje na działalność Burmistrza Miłakowa;
 8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
 11. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
 1. Interpelacje radnych;
 2. Zamknięcie obrad.

Załączniki: