Wersja obowiązująca z dnia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2017

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentem programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. W przypadku, gdy dany obiekt z jakiegoś powodu nie został uwzględniony w inwentaryzacji, właściciel może go także zgłosić w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z:

  • demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

  • transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15 % musi ponieść właściciel nieruchomości.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie (do 85%) koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji w 2017 roku należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 03.03.2017r. do godz. 15:00, pok. Nr 15, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w roku 2017 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 25 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest

Wszelkie informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 25, tel. kont. (89) 7578345.

Załączniki