Wersja obowiązująca z dnia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na lata 2019-2020

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentami konkursu mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dofinansowaniem objęte będą:

  1. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  2. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji na lata 2019 – 2020 należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 26.07.2019r. do godz. 13:00,  pok. Nr 14, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w latach 2019 - 2020 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 25 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest.

Wszelkie  informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 25, tel. kont. (89) 7578345.   

Załączniki