Wersja nieobowiązująca z dnia

Ewidencja działalności gospodarczej

 

Komórka organizacyjna:

 Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I.    WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 • wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZEZ BURMISTRZA MIŁAKOWA DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011 

3. WNIOSEK O WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KSEROKOPII ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EWIDENCJI W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011

 • podanie o poświadczenie zgodności kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 

II.   MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

 

III.  OPŁATY

 

 • WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 nie podlega opłacie skarbowej
 • opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
 • opłata skarbowa w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miłakowa 

 

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 

IV.  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 • na formularzu papierowym zgodnym z formularzem elektronicznym, w wybranym przez siebie urzędzie gminy. W tym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za  pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • przesyłając go na adres, wybranego przez siebie, urzędu gminy listem poleconym (własnoręczność podpisu, którym opatrzony jest wniosek, winna być poświadczona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Burmistrza Miłakowa w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali z niej wykreśleni przed 1 lipca 2011 wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni przed 1 lipca 2011 z prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Burmistrza Miłakowa ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

 

V.    TRYB ODWOŁAWCZY

 

Za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa – w sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, a dotyczących przedsiębiorców, którzy zostali  wykreśleni z ewidencji działalności prowadzonej przez Burmistrza Miłakowa przed dniem 1 lipca 2011 r.

 

VI.  PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia dane  o przedsiębiorcach  na swojej stronie internetowej (www.ceidg.gov.pl).

Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.

 

Link do formularza wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Link do wzoru wniosku oraz instrukcji jego wypełniania (CEIDG)

 

 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający  przy WMARR S.A. w Olsztynie  udziela pożyczek mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.