Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik do karty usługi.
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik karty usługi.
 3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
 4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
 5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

 

III. OPŁATY

 

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego

odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:

 • na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawa prawna sposobu wniesienia wniosku o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

 • art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz.671 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych:

 • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319 z późn. zm.)

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

 • art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz część IV załącznika do tej ustawy.
 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

 • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

 • Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby  udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej. 

Załączniki