Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez osobę wyjeżdżającą z kraju formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. Wzór formularza – do pobrania w załącznik do karty usługi. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. W przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić wyjazd oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. wzory formularzy do pobrania w załącznikach do karty usługi.

2. Dowód osobisty lub paszport osoby wyjeżdżającej.

3. Pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w załączniku do karty usług.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 16

 Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

  • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego – ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ przyjmujący zgłoszenie wyjazdu poza granice wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub pobytu czasowego. Wzór wniosku - do pobrania w załączniku do karty sprawy.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

VI. PODSTAWA PRAWNA

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z późn. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2022 r. poz. 2070 z poźn. zm.).

2. Udzielenia pełnomocnictwa:

  • art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2185 z późn. zm.)

3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia:

  • art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

Załączniki