Wpisanie do rejestru wyborców

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ewidencja ludności - Sprawy
Wersja z dnia

Wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie do rejestru wyborców

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

 89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B – Wzór wniosku do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Załączniki do wniosku: 

  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Wzór do pobrania w załączniku do karty usługi

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

Brak opłat

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców miasta Miłakowo, wydawana w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Miłakowo, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Burmistrza Miasta Miłakowo. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców

  • art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1349 ze zm.)

Sposobu załatwienia sprawy

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1349 ze zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

2. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani w gminie Miłakowo na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

3. Wyborcy stale zamieszkali w gminie Miłakowo bez zameldowania na pobyt stały,  Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale w gminie Miłakowo, oraz Wyborcy stale zamieszkali w gminie Miłakowo pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w gminie Miłakowo mogą  być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miejskiego w Miłakowie wniosek wraz z załącznikami wymienione w części I niniejszej karty usługi.

Załączniki