Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie do rejestru wyborców

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

 89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B – Wzór wniosku do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Załączniki do wniosku: 

  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wzór do pobrania w załączniku do karty usługi

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

Brak opłat

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców miasta Miłakowo, wydawana w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Miłakowo, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Burmistrza Miasta Miłakowo. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców

  • art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

Sposobu załatwienia sprawy

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2185, z późn. zm.) w związku z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

2. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani w gminie Miłakowo na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

3. Wyborcy stale zamieszkali w gminie Miłakowo bez zameldowania na pobyt stały,  Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale w gminie Miłakowo, oraz Wyborcy stale zamieszkali w gminie Miłakowo pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w gminie Miłakowo mogą  być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miejskiego w Miłakowie wniosek wraz z załącznikami wymienione w części I niniejszej karty usługi.

Załączniki