Wersja obowiązująca z dnia

Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców

na pobyt stały oraz czasowy

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy:

 • „zgłoszenie pobytu stałego”, lub odpowiednio "zgłoszenie pobytu czasowego",
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu poprzez złożenie na nim własnoręcznego, czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Wzory formularzy – do pobrania w załącznikach do karty usługi,

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany", albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
 • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w przypadku, gdy zameldowania na pobyt stały lub czasowy  dokonuje członek rodziny cudzoziemca o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w załączniku do karty usług.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

 

III. OPŁATY

 

 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

 • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie,
 • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

1. Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną w miejscu ich wspólnego pobytu.

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania.

3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wzór wniosku - do pobrania w załączniku do karty usługi.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Brak

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2011 r. poz. 1306 z późn. zm.)

2.     Udzielenia pełnomocnictwa:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2185, z późn. zm.)

3.    Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa oraz wydanie zaświadczenia

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, lub członek jego rodziny przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, lub członek jego rodziny przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium RP, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy są zwolnienie z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni. 

Załączniki