Wersja obowiązująca z dnia

Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

 

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o zameldowanie – wzór do pobrania w załączniku nr 1 do karty usługi

2. Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”/”zgłoszenie pobytu czasowego"– załączniki do karty usługi

3. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Ewidencji Ludności

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł. wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 830 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2011 r., nr 220, poz. 1306)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Uwaga. Warunkiem zameldowania osoby w lokalu jest  zamieszkiwanie w nim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwość o zameldowaniu rozstrzyga właściwy organ  - art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 830 ze zm. )

Załączniki