Wersja nieobowiązująca z dnia

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego

 

Komórka organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.

89 757 83 20

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez osobę dokonującą wymeldowania formularz meldunkowy „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”. Wzór formularza – do pobrania w załączniku do karty usługi.

2. Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania.

3. Pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w załączniku do karty usługi.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu                  

III. OPŁATY

  • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie –WYMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego. Wzór wniosku - do pobrania w załączniku do karty usługi.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

VI. PODSTAWA PRAWNA

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rosporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930 z późn. zm.)

2. Udzielenia pełnomocnictwa:

  • art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23, z późn. zm.)

3. Wysokości opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia:

  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz część II pkt 21 załącznika do tej ustawy.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.