Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto do 31 września 2018r.

Od 1 października 2018 roku  miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto

!!!!! Jeżeli osoba przekracza dochód 514 zł a nie przekracza kwoty 528 zł wnioski powinny zostać złożone do 15 września 2018 r !!!!!

Stypendium nie przysługuje:
•    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
•    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Miłakowo

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1.    rodziców niepełnoletniego ucznia
2.     pełnoletniego ucznia
3.    dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są zaświadczenia o dochodach tj.:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
  nakaz płatniczy za 2016 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 4. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 5. odcinek renty/emerytury za m-c sierpień 2016r.
 6. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 7. zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. do dnia 30 września 2018 r od 1 października 2018 r miesięczny dochód z 1 hektara wynosi 308 zł.

Wnioski można składać od dnia 20 sierpnia 2018r. w sekretariacie bądź w pokoju nr 23  Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul, Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2018r.

Załączniki: