Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana imion i nazwisk

ZMIANA IMION I NAZWISK

Opis sprawy

 • Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub  zmianę kolejności imion.
 • Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę.

Sposób wypełnienia dokumentów

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska winien zawierać:

1. Dane osoby, której zmiana dotyczy:

 • imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • numer PESEL.

2. Imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana.

3. Wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów.

4. Adres do korespondencji wnioskodawcy.

5. Uzasadnienie.

6. Oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • 37 zł – wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia i/lub nazwiska

Opłatę należy uiścić w:

 • kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16
 • lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Miłakowie

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób

Terminy składania dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Klienta terminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć za pośrednictwem konsula wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Sposób i termin załatwiania

Wydanie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

Informacje dodatkowe

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, gdy zmiany dotyczą:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Podstawa prawna

 • Art. 4 i 7 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia nazwiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.),
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)