Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o zakończeniu zadania w roku 2017

Informuję, że w 2017 roku na terenie Gminy Miłakowo, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo”, dotowane na podstawie umowy nr 00478/17/15063/OZ-LZ/D z dnia 06.12.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Miłakowo zdemontowano i przekazano do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych 33,940 Mg odpadów zawierających azbest.

Załączniki