Wersja nieobowiązująca z dnia

Burmistrz Miłakowa

Aleksander Gawryluk

Burmistrz Miłakowa


Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki Burmistrza, a w szczególności do jego zadań i kompetencji należy:

 1. reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 2. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 3. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 4. nadzór nad organizacją akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 5. realizacja zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady;
 6. negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących zadań publicznych;
 7. inicjowanie i rozwijanie współpracy Gminy ze społecznościami regionalnymi i organizacjami pozarządowymi innych państw;
 8. przyjmowanie skarg i wniosków;
 9. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
 10. przedkładanie Radzie projektów uchwał;
 11. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji;
 12. gospodarowanie funduszem płac;
 13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 14. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
 15. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.

Tryb pracy Burmistrza

(na podstawie Statutu Gminy Miłakowo)

 

§119.

1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

3. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) przygotowanie projektów uchwał Rady oraz wniosków pod obrady Rady Miejskiej;

c) określenie sposobu wykonywania uchwał;

d) gospodarowanie mieniem komunalnym;

e) wykonywanie budżetu gminy;

f)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich i gminnych jednostek organizacyjnych;

g) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

§120.

Burmistrz, w miarę możliwości, uczestniczy w sesjach Rady.

§121.

Komisje odbywają swoje posiedzenia przy udziale Burmistrza, jego Zastępcy lub upoważnionego pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego.

§122 .

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.