Wersja obowiązująca z dnia

Akt zgonu

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

Opis sprawy

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. Zgłoszenie zgonu należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

karta zgonu wydana przez służbę zdrowia

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

w miarę możliwości

 • paszport osoby zmarłej

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego 1 odpis zwolniony z opłaty skarbowej.

Terminy składania dokumentów

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście lub za pośrednictwem poczty

Sposób i termin załatwiania

Wydanie odpisu  aktu zgonu i karty zgonu celem pochowania zwłok. Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:

Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się do wybranego kierownika usc. 

Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego, może zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:

 • karty zgonu (w sytuacji, kiedy zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach USC)
 • oryginału odpisu  aktu zgonu
 • tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
 • wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego  kierownika USC może złożyć osoba, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu lub jej przedstawiciel ustawowy.

Opłaty skarbowe:

 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu  po dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu zgonu
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu zgonu

Podstawa prawna

 • Art. 92-95, 35, 37, 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. –Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),
 •  Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki