Wersja obowiązująca z dnia

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

1. Projekt: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej" nr RPWM.02.01.00-28-0038/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki;

Działania RPWM.02.01.00 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Priorytetu Inwestycyjnego: 10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjecie kształcenia i szkolenia;

2. Głównym celem projektu jest:

Podniesienie w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r. Jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo poprzez:

  • wsparcie ZS-P w Miłakowie w zakresie wykorzystania 48 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego ze względu na trudna sytuację finansową oraz utrudniony dojazd,
  • objęcie wsparciem 98 dzieci (49K, 49M) z terenu Gminy w wieku 2,5-5 lat,
  • realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • doskonalenie umiejętności i kalifikacji 15 nauczycieli przedszkola,
  • podniesienie wiedzy 50 rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych w zakresie istoty edukacji przedszkolnej,
  • wykorzystanie wolnych miejsc przedszkolnych, które pozostają wolne ze względu na trudną sytuację finansową rodzin oraz utrudniony dojazd z terenów wiejskich. 

3.Termin realizacji  projektu:

01.09.2017r. -31.08.2019r.

4. Projekt obejmuje zadania:

  1. wsparcie przedszkola w Miłakowie i Boguchwałach w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego,
  2. rozszerzenie oferty przedszkola w Miłakowie o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  3. doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedszkola ZSP Miłakowie,
  4. warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt. Istoty edukacji przedszkolnej.  

Załączniki