Wersja obowiązująca z dnia

Akt urodzenia

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Opis sprawy

Akt urodzenia sporządza się na podstawie kary urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

dowód osobisty rodzica dokonującego rejestracji dziecka

 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa: rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z dowodami osobistymi

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • Wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego 1 odpis zwolniony z opłaty skarbowej.

Terminy składania dokumentów

Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie  3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście

Sposób i termin załatwiania

Niezwłocznie. Wydanie odpisu aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej..

Informacje dodatkowe:

Akt urodzenia sporządzony za granicą może być wpisany w polskie księgi stanu cywilnego.

W tym przypadku należy przedłożyć:

 • oryginał odpisu aktu urodzenia
 • tłumaczenie zagranicznego dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego  kierownika usc może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub lub interes faktyczny w rejestracji urodzenia

 Opłaty skarbowe:

 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia  po dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu urodzenia
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu urodzenia

Podstawa prawna

 • Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 –15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2022 r. poz.2140 z poźn. zm.)
 • Art. 76 –89, 35, 37, 104, ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1681 z późn.zm.)
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.)

Załączniki