Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Akt urodzenia

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Opis sprawy

Akt urodzenia sporządza się na podstawie kary urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

dowód osobisty rodzica dokonującego rejestracji dziecka

 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa: rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z dowodami osobistymi

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • Wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego 1 odpis zwolniony z opłaty skarbowej.

Terminy składania dokumentów

Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie  3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

Wniosek należy wnieść osobiście

Sposób i termin załatwiania

Niezwłocznie. Wydanie odpisu aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej..

Informacje dodatkowe:

Akt urodzenia sporządzony za granicą może być wpisany w polskie księgi stanu cywilnego.

W tym przypadku należy przedłożyć:

 • oryginał odpisu aktu urodzenia
 • tłumaczenie zagranicznego dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego  kierownika usc może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub lub interes faktyczny w rejestracji urodzenia

 Opłaty skarbowe:

 • 50 zł –za wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia  po dokonaniu transkrypcji
 • 39 zł –w przypadku konieczności uzupełnienia aktu urodzenia
 • 39 zł  -w przypadku konieczności sprostowania aktu urodzenia

Podstawa prawna

 • Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 –15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2017 r. poz.682 z poźn. zm.)
 • Art. 76 –89, 35, 37, 104, ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn.zm.),
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz.318),
 • Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki: