Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Ogłoszenie w sprawie zmiany nazwy ulic Osiedle XXX lecia PRL i ulicy Gen. Świerczewskiego w Miłakowie

Realizując zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Rada Miejska w Miłakowie podjęła dnia 29 czerwca 2017 r. dwie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Miłakowa.

Uchwały zostały opublikowane dnia 31.07.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2017 r. Oznacza to, iż od tego dnia obowiązują nowe nazwy dla dotychczasowych ulic. Osiedle XXX lecia PRL zmiana na Osiedle Kolorowe oraz ul. Gen. Świerczewskiego zmiana na ul. Olsztyńska z jednoczesną zmianą numeracji budynków.

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości, którzy objęci są ww. zmianami:

 1. Informacje ogóle:
  1. Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów zachowują ważność, a ich wymiananie nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
  2. Zmiana danych adresowych nieruchomości w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz w Księgach Wieczystych nastąpi na wniosek Urzędu iejskiego w Miłakowie.
 2.  Sprawy meldunkowe:
 1. Zmiany adresu zameldowania dokonane zostaną z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
 2. Zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania wydawane będą po złożeniu stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Miłakowie. Wniosek zwolniony jest od opłaty skarbowej.
 1. Urząd skarbowy:

Osoby fizyczne składają formularz ZAP-3 lub aktualizują dane adresowe przy składania zeznania podatkowego za rok 2017, osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 (bez konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu),

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Osoby pobierające świadczenia powinny w formie pisemnej zgłosić zmianę danych adresowych (bez konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu), osoby zatrudnione aktualizują dane u pracodawcy.

 1. Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Podczas najbliższej wizyty w wymienionych instytucjach należy zawiadomić o zmianie adresu zameldowania, nie ma konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu.

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. Nr 12 (lub w dowolnym urzędzie miejskim) wniosek CEIDG-1. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. Wniosek zwolniony jest od opłaty skarbowej.

 1. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

Konieczne jest złożenie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko” z siedzibą w Ostródzie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku deklaracji zbiorczej dla wspólnot mieszkaniowych korektę składa administrator.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko” lub w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 25.

 1. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.

Konieczne jest złożenie korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 7.

 1. Wymiana tablic bądź napisów z nazwą ulicy i numerem porządkowym na budynku.
 1. Właściciele nieruchomości lub działający w ich imieniu administratorzy wspólnot mieszkaniowych zobowiązani są do dokonania zmiany nazwy ulicy na nową, w przypadku gdy istnieje „stara nazwa” na budynku.
 2. Dodatkowo właściciele nieruchomości lub działający w ich imieniu administratorzy wspólnot mieszkaniowych przy dotychczasowej ul. Gen. Świerczewskiego zobowiązani są do zmiany tablic z numeracją porządkową nieruchomości – zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie numeracji porządkowej budynków.
 3. Koszty związane z opisanymi powyżej czynnościami ponoszą właściciele nieruchomości.
 4. Umieszczenie na budynkach aktualnych danych adresowych ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.
 1. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy:

Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych, udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (może być wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

 1. Mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność pod zmienianym adresem ponoszą koszty związane z wymianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, szyldów, banerów reklamowych itp. Nie ma podstaw prawnych do zrekompensowania tych kosztów przez Gminę Miłakowo.
 2. Urząd Miejski w Miłakowie powiadomi o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:
 1. Urząd Pocztowy w Miłakowie.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie.
 3. Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie.
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie.
 5. Posterunek Policji w Miłakowie.
 6. Komisariat Policji w Morągu.
 7. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie.
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie.
 9. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
 10. Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
 11. Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 12. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Miłakowie.
 13.  Szpital Miejski w Morągu.
 14.  NZOZ Gabinet lekarza rodzinnego Błażej Boguta.
 15.  Indywidualna praktyka lekarsko–dentystyczna Alicja Myślak.
 16.  Indywidualna praktyka stomatologiczna Marcin Bizon.
 17.  Miłakowski Dom Kultury.
 18.  Administratorzy wspólnot mieszkaniowych przy dotychczasowych ul. Gen. Świerczewskiego i na Osiedlu XXX–lecia PRL w Miłakowie.
 19.  Właściciele nieruchomości przy dawnej ul. Gen. Świerczewskiego otrzymają zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej budynków.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.