Wersja obowiązująca z dnia

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

Nazwa sprawy: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

-Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

-Uchwała Nr XLV/305/2022 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłakowo

Termin załatwienia:

Do 15 września br.  – złożenie wniosku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br.

Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca od momentu rozpatrzenia wniosku.

Sposób załatwienia:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

pokój 27

Irena Drygalska

tel. (89) 757-83-44

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (załącznik 1)

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenia/ oświadczenia z miesięczną wysokością dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Opłaty skarbowe:

Brak opłat

Załączniki