Wersja obowiązująca z dnia

Uzyskanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu

Nazwa sprawy: Uzyskanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia:

Wydanie decyzji w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku w Urzędzie.

Sposób załatwienia:

Wniosek z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Ponadto:

  1. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. Zgoda właściciela budynku/ użytkownika budynku/ zarządcy budynku/ administratora (złożyć właściwe dla lokalu)
  4. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych  (jeśli dotyczy - wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).
  5. Dowód wniesienia opłaty za zezwolenie,

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Pokój 27

Irena Drygalska

tel. (89) 757-83-44

 

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (załącznik 1)

Opłaty skarbowe:

Opłaty naliczane przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 111 ust. 2, ust. 5, ust. 6  ustawy z dni 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączniki