Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Nazwa sprawy: Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Termin załatwienia:

Do 31 stycznia każdego roku

 

Sposób załatwienia:

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Pokój 27

Irena Drygalska

tel. (89) 757-83-44

 

Wymagane dokumenty:

-wypełnione oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży alkoholu (załącznik 1).

 

Opłaty skarbowe:

Opłaty naliczane przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 111 ust. 5 i 6 ustawy z dni 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenie (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:

do 31 stycznia,

do 31 maja,

do 30 września,

albo jednorazowo do 31 stycznia danego roku

Załączniki