Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przyjęciu uchwały Rady Miejskiej

Informacja o przyjęciu uchwały Rady Miejskiej

 

Nazwa sprawy: Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską w Miłakowie

Podstawa prawna:

- Art. 11b ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Termin załatwienia:

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Wniosek dotyczący informacji o przyjęciu uchwały Rady Miejskiej, należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Referat Organizacyjny – biuro Rady Miejskiej w Miłakowie, pokój 22

Agnieszka Korkuć

tel. (89) 757-83-43

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek dotyczący informacji o przyjęciu uchwały Rady Miejskiej - Załącznik 1

Opłaty skarbowe:

Brak opłat