Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca aktywności radnego na sesji rady

Informacja dotycząca aktywności radnego na sesji rady

 

Nazwa sprawy: Aktywność radnego na sesji Rady Miejskiej w Miłakowie

Podstawa prawna:

- Art. 11b ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Termin załatwienia:

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Wniosek dotyczący aktywności radnego na sesji rady, należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Referat Organizacyjny – biuro Rady Miejskiej w Miłakowie, pokój 22

Agnieszka Korkuć

tel. (89) 757-83-43

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek dotyczący aktywności radnego na sesji rady - Załącznik 1

Opłaty skarbowe:

Brak opłat