Wersja obowiązująca z dnia

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy  Miłakowo,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio

 1. Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 2. Odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, bądź kopie decyzji o waloryzacji renty/emerytury;
 3. Kopia odpisu wyroku sądowego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, a w przypadku dobrowolnych alimentów oświadczenie o ich wysokości;
 4. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;
 5. Aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 7. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 8. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia uczniów młodocianych,
 9. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej wnioskodawcy lub jego rodziny.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są niezwłocznie obowiązani powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej, stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości wynosi 370,25 zł.

Wnioski można składać od dnia 28 sierpnia 2023 r. w sekretariacie bądź w pokoju nr 27  Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul, Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2023 r.

a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Załączniki