Wersja obowiązująca z dnia

Miłakowski Dom Kultury nabór wniosków FEWM.09.01-IZ.00-001/23 Aktywna integracja

Działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), Zarządca Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Priorytetu 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.1: Aktywna integracja, Cel szczegółowy: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. Projekt,  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23 Aktywna integracja (regulamin dostępny na stronie https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/43 ).

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Miłakowski Dom Kultury we Miłakowie.

Załączniki