Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie do rejestru wyborców/ujęcie w stałym obwodzie głosowania

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW / UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Sprawa załatwiana przez Internet musi być opatrzona podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Jednostka prowadząca
Urząd Miejski w Miłakowie

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
pok. nr 12

tel. 89 757 83 20
email: usc@milakowo.eu

Opłaty
Nie ma opłat.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1495).

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miłakowa w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


Inne informacje

1. Centralny Rejestr Wyborców służy m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.

2. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

3. Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A oraz części B. W części A gromadzi się dane obywateli polskich którym przysługuje prawo wybierania, dane osób które ukończyły 17 lat, dane osób niemających prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego oraz informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. W części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

5. Zgodnie z art. 5 Kodeksu wyborczego przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń z instytucji/organizacji.

6. Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta/burmistrza/prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

7. Osobie której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Uwaga

1. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują.

2. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.

3. Osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku.

4. W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

 

 

Załączniki