Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-130/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Pozytywnie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Załączniki