Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości dz nr 218/6 obr. m. Miłakowo

O G Ł O S Z E N I E

   BURMISTRZ   MIŁAKOWA

o g ł a s z a

 

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 218/6 położonej przy ul. Dworcowej w Miłakowie.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość budynkowa o powierzchni 15,00 m2 z przeznaczeniem na cele grunt pod budynek gospodarczy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 3 lat.

 

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej                       nr EL2O/00013545/6.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego  w skali roku wynosi netto 54,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  1.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego               w  Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21,  godz. 10.00

Ze względu na fakt, że więcej niż jedna osoba była zainteresowana dzierżawą ww. nieruchomości i osoby te złożyły wnioski o dzierżawę, przetarg został ograniczony do wnioskodawców.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia 25.01.2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie się dowodem tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków.

Na dzień przed terminem przetargu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowana do przystąpienia do przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo zwykłe). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział                     w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatną dzierżawę. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego.

Do wylicytowanego czynszu rocznego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w szczególności koszty należności publicznoprawnych.

Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Miłakowie, pok. nr 10 lub pod nr telefonu (089) 757 83 46 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej                            http://bip.milakowo.eu.

 

 

 

 

Załącznik graficzny do ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 218/6 położonej przy ul. Dworcowej w Miłakowie, na cele grunt pod budynkiem gospodarczym.                      

 

                                                 

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Marcin Kukliński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Załączniki