Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-351/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2023-2035.

Załączniki